dimecres, 24 de setembre de 2008

Les fonts d'Energia: organització dels grups

Avui hem organitzat els grups per a la primera experiència de Treball Cooperatiu.

La feina consistirà en la el·laboració d'un mapa mental amb FreeMind relatiu a una de les principals fonts d'Energia utilitzades en l'actualitat a Catalunya.

S'ha decidit a cada grup a quina persona correspon la tasca de Coordinador/a, mirant de deixar molt clar que no es tracta de cap "jefe", ja que el treball cooperatiu és, per definició, entre iguals.

La tasca del Coordinador/a consistirà a assegurar-se de que els objectius i el pla de treball, decidits pel propi grup de forma col·lectiva es duguin a terme en els terminis establerts.

Tambè cada grup ha triat el seu Secretari/a, la tasca del qual consisteix a mantenir un registre de l'activitat real del grup.

A cada grup se li ha assignat per sorteig un tema.


S'ha començat la fase de pluja de idees, de forma totalment lliure i autogestionada per cada grup.


Per altra banda s'ha presentat l'aplicació Google Earth, amb l'encàrrec de que en toits els grups hi han de constar enllazos .kmz cap a les ubicacions a Catalunya de les instal·lacions d'obtenció d'Energia existents .